عکس پسرا


پسرا وقتی امتحان قبول میشن و یا می خوان جشن بگیرین، دور هم جمعه می شند و به قول نقی فس فس می کنن


منبع

http://sajjadkhafan1393.blogfa.com/