ادبیات ما مملو است از اشعار و قصیده های پرمغزو ارزشمند که از شاعرانی بزرگ گفته و سروده شده است شعران جاوید و ماندگاری مانند خواجه شیرازی سعدی و حافظ ، فردوسی، عطار ، شمس و ....

آنقدر شعار بزرگ و پر آوازه در تاریخ این مرز و بوم موجود است اگر بخواهیم نام ببریم باید چندین صفحه را به آن اختصاص دهیم اما نویسنده رمان و داستان؟

چرا نویسنده رمان و داستان مشهور و بزرگی هیچموقع نداشته ایم؟