یه استاد داریم که مرد جوونیه اخر جذبس
اگه این اخلاقم نداشت که اون دخترایی که من تو دانشگاه دیدم مثل مور و ملخ ازش بالا میرفتن
وقتی میاد سر کلاس همه ساکت و میخ میشن حالا نمیدونم جذب قیافش میشن یا درسش
دیروز که سر کلاسش نشسته بودیم یه اتفاقی افتاد که واقعا از دانشجو بودنم خجالت کشیدم
این استاد محترم داشتن درس میدادن که بحث به استمناء در دوران کودکی رسید و اینکه درمرحله
سوم فروید یعنی مرحله احلیلی کودک متوجه لذت دستگاه تناسلی اش میشود و ان را دستکاری
میکند در همین موقع یکی از بچه ها زد زیر خنده