عکس بیسار زیبایی هوایی از ایران عزیزمان

عکس هوایی کرفته شده با ماهواره از بالای آسمان ایران
ایران ای خرم بهشت من  !!!!!